Search

Now showing items 1-20 of 64

  • Analiza Wpływu Jakości Usług na Poziom Satysfakcji Klienta 

   Marcinkiewicz, Cezary (БрГТУ, 2002)
   В настоящее время все большее значение, особенно в обслуживании, борьбе за качество обслуживания клиента, в связи с чем повышается и качество продукта.

   2024-05-15

  • Asymetria Informacyjna w Prypadku Transakcjiakwizycji Przedsiębiorstwa Inwestora Zagranicznego 

   Knap, Ewa (БрГТУ, 2002)
   Knap, E. Asymetria Informacyjna w Prypadku Transakcjiakwizycji Przedsiębiorstwa Inwestora Zagranicznego / Ewa Knap // Международный инновационный маркетинг в странах Центральной и Восточной Европы = Międzynarodowy marketing innowacyjny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej : материалы международной ...

   2024-05-15

  • Działania Innowacyjne w Kreowaniu Wizerunku Szkoły 

   Zadros, Katarzyna; Słocińska, Anna (БрГТУ, 2002)
   Modern methods of management are introduced in ale types of organizations which accoplish social and economic aims. Threfor on innovation activity is refered to education activity is refered to education establishment too. Introducing the new methods of learning, modern equipement is concerned os the ...

   2024-05-15

  • Działania Marketingowe na Przykładzie Działań Piwa 10,5 Lech Browary Wielkopolski Spółka Akcyjna 

   Bsoul, Monther (БрГТУ, 2002)
   In Poland, alcohol advertising is not allowed what causes the situation that breweries, in the area of beer promotion, can use limited number of promotion - mix tools. That is why breweries usually use the following instruments: public relations, sponsoring, press, cinema, external, mail advertising ...

   2024-05-15

  • Działania Zmierzające do Budowania Więzi z Klientem (Programy Lojalnościowe) 

   Marcinkiewicz, Cezary (БрГТУ, 2002)
   Marcinkiewicz, C. Działania Zmierzające do Budowania Więzi z Klientem (Programy Lojalnościowe) / Cezary Marcinkiewicz // Международный инновационный маркетинг в странах Центральной и Восточной Европы = Międzynarodowy marketing innowacyjny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej : материалы международной ...

   2024-05-15

  • Efekty Restrukturyzacji Przedsiębiorstw Przemysłowych 

   Podczarski, Stanisław (БрГТУ, 2002)
   This elaboration titled „Effects of industrial companies restructuring” presents general American and Polish experience concerning effects of industrial dbmpanies restructuring. Various kinds of these effects are also described in the elaboration.

   2024-05-15

  • Efektywność Zarządzania Marketingiem w MSP 

   Chrzan, Edward (БрГТУ, 2002)
   Chrzan, E. Efektywność Zarządzania Marketingiem w MSP / Edward Chrzan // Международный инновационный маркетинг в странах Центральной и Восточной Европы = Międzynarodowy marketing innowacyjny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej : материалы международной научно-практической конференции / Брестский ...

   2024-05-15

  • Finansowanie Innowacji w Polsce na Tle Krajów Europejskich 

   Szajt, Marek (БрГТУ, 2002)
   Artykuł omawia strukturę finansowania działalności badawczo rozwojowej (B+R) w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Zwraca uwagę zarówno na wielkości kwot przeznaczanych na B+R, jak i ich strukturę ze względu na źródła pochodzenia. W tekście zawarto również uwagi związane z personelem zatrudnionym ...

   2024-05-15

  • Gospodarstwo Ekologiczne w Polsce, jako Czynnik Innowacyjny na WSI 

   Kielesińska, Agata (БрГТУ, 2002)
   W ostatnich latach, w związku a przygotowaniami wejścia Polski do Unii Europejskiej, obserwuje się wyraźny wzrost produkcji ekologicznej i chociaż produkcja ta jest kilkakrotnie niższa niż w UE, to istnieją uzasadnione przesłanki rozwoju tego segmentu produkcji rolnej. Rolnictwo ekologiczne jest również ...

   2024-05-15

  • Grupy Producenckie a Pozycja Przetargowa Producentów na Rynku Żywności 

   Brzozowska, Anna (БрГТУ, 2002)
   Pojedynczym, drobnym producentom trudno jest sprostać coraz większym wymaganiom rynku, stąd też coraz większe zainteresowanie wzbudza organizowanie się rolników w producenckie grupy marketingowe. Grupy producenckie stwarzają nowe możliwości działania, umożliwiając obniżenie kosztów produkcji i ...

   2024-05-15

  • Innovative Eco-Management by Cement Industry of Poland 

   Maliszewski, Julian (БрГТУ, 2002)
   The scale of global environmental problems forced whole society of the Earth to put some more attention in it. In the run for development mankind didn't take care of the environment until last few decades. It took us some time to understand that development shouldn't be proceeded without taking into ...

   2024-05-15

  • Innowacje a Przewaga Konkurencyjna Przedsiębiorstwa 

   Ziółkowska, Bogusława (БрГТУ, 2002)
   Dynamizm innowacyjny w dziedzinie techniki u poszczegylnych przedsiębiorstw jest zróżnicowany i zależy od obiektywnych warunków funkcjonowania oraz przyjętej koncepcji strategicznej w dziedzinie rozwoju. Przedsiębiorstwo innowacyjne podporządkowuje swoją działalność celowi rozwojowemu, który powinien ...

   2024-05-15

  • Inwestycje jako Stymulator Rozwoju Gospodarczego 

   Zachorowska, Alfreda (БрГТУ, 2002)
   Investments are important factors of the economic development. Their development influences not only the rate of the economic growth but also employment both in public and private sector. Adequately established structure of capital supporting investment processes is not the only factor that decreases ...

   2024-05-15

  • Jakość Obsługi Gwarancyjnej Firm Międzynarodowych w Zakresie Elektronarzędzi 

   Salamon, Szymon; Dyner, Marcin, (БрГТУ, 2002)
   Gwarancja jest szczególnym zastrzeżeniem w umowie sprzedaży dotyczącym odpowiedzialności sprzedawcy w stosunku do kupującego za ukryte wady fizyczne towaru. Gwarancja zobowiązuje do usunięcia wad lub dostarczenia towaru wolnego od wad wyłącznie w terminie, na jaki została udzielona. Kupującemu nie ...

   2024-05-15

  • Karta Płatnicza – jako Innowacyjny Produkt Bankowy 

   Krawczyk, Izabela (БрГТУ, 2002)
   Dynamika zmian otoczenia, w którym działają podmioty gospodarcze, a także rosnąca konkurencja, powodują konieczność wypracowywańia metod szybkiego dostosowywania się do nowych realiów gospodarki rynkowej, również i dla banków. Rosnące zapotrzebowanie na usługi bankowe, ściśle wiąże się z niezbędnym ...

   2024-05-15

  • Marketing Innowacyjny w Aspekcie Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w Latach Transformacji Gospodarczej w Przedsiębiorstwie «Metalurgia» S. A. w Radomsku 

   Bajdur, Wioletta, M.; Konodyba-Szymański, Bogumił (БрГТУ, 2002)
   W ostatnich latach w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej prowadzone są intensywne działania zmierzające do dostosowania naszego kraju do wymagań wspólnotowych. Jednym z obszarów działań jest zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Bezpieczeństwo (safety) rozumiane jest jako brak nieakceptowalnego ...

   2024-05-15

  • Marketing Usług Glottodydaktycznych w Polsce 

   Krzemińska, Joanna (БрГТУ, 2002)
   Tematem poniższego artykułu jest marketing usług glottodydaktyćznych w Polsce. Punktem wyjścia było stwierdzenie, że ten rodzaj usług wymaga specjalnych koncepcji marketingowych. Jest to uwarunkowane ścisłym podziałem rynku usług glottodydaktyćznych na dwie części: w pierwszej mamy do czynienia z ...

   2024-05-15

  • Miejsce Turystyki w Strategii Rozwoju Gospodarczego Kraju 

   Dyjak, Regina (БрГТУ, 2002)
   Gospodarka turystyczna stanowi w wielu krajach główną podporę rozwoju gospodarczego, w innych jest ważnym źródłem dochodów państwa. Dlatego Polska, dostrzegając szansę, jaką niesie rozwój turystyki, stara się w różny sposób programować jej funkcjonowanie, stwarzać przyjazne warunki rozwoju, a przez ...

   2024-05-15

  • Nowe Potrzeby i Wymagania – Ogylna Koncepcja Marketingu Bezpieczeństwa Pracy 

   Konodyba-Szyrriańska, Bogna (БрГТУ, 2002)
   Źródło koncepcji marketingu bezpieczeństwa i higieny pracy jako odpowiedzi na „nowe potrzeby i wymagania” (prawa człowieka, rosnąca świadomość zagrożeń i ich skutków...) oraz szerokiej gamy klientów (pracodawców i pracowników) należy doszukiwać się w zupełnie nowym pojęciu „marketingu społecznego”, a ...

   2024-05-15

  • Ocena Efektywności Procesów Restrukturyzacyjnych Przedsiębiorstw 

   Regulski, Lech, W. (БрГТУ, 2002)
   The paper points out on the significance of the restructuring processes of the enterprises for the correct assessments of these processes. It concerns the internal assessments as well as the external. And the present assessments as well as those executed ex post. The attention has been focused on the ...

   2024-05-15