Search

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Существующие проблемы в обслуживании с точки зрения логистики 

  Домино, А. С.; Вакулич, Наталья Александровна (БрГТУ, 2023)
  Обслуживание клиентов является одним из наиболее важных компонентов логистики и управления цепью поставок. Именно через обслуживание клиентов клиенты получают представление о продукте и бизнесе, который его продает. Хотя некоторые организации не думают, что обслуживание клиентов имеет какое-либо ...

  2024-05-21

 • Prezentacje Reklamy Placówek Edukacyjnych oraz Uczelni na CD-romach 

  Pabian, Arnold (БрГТУ, 2002)
  Universities and other institutions of education ought to promote their activity at home and abroad. CD-rom is the modern medium of such marketing promotion. The article concentrates on fundamental principles of preparation of good CD-rom marketing presentations.

  2024-05-15

 • Innovative Eco-Management by Cement Industry of Poland 

  Maliszewski, Julian (БрГТУ, 2002)
  The scale of global environmental problems forced whole society of the Earth to put some more attention in it. In the run for development mankind didn't take care of the environment until last few decades. It took us some time to understand that development shouldn't be proceeded without taking into ...

  2024-05-15

 • Wspieranie Innowacyjności Przedsiębiorstw w Polsce Przez Władzę Publiczną – Zarys Regulacji Prawnych Programyw Wsparcia 

  Stępień, Beata; Świderek, Piotr (БрГТУ, 2002)
  Stępień, B. Wspieranie Innowacyjności Przedsiębiorstw w Polsce Przez Władzę Publiczną – Zarys Regulacji Prawnych Programyw Wsparcia / Beata Stępień, Piotr Świderek // Международный инновационный маркетинг в странах Центральной и Восточной Европы = Międzynarodowy marketing innowacyjny w krajach Europy ...

  2024-05-15

 • Opakowania jako Instrument Marketingowy Wybranych Produktów Spożywczych 

  Seroka, О.; Gurgul, E. (БрГТУ, 2002)
  Obecna sytuacja na rynku zmusza polskich producentów do wdrożenia w jak najszerszym zakresie zasad marketingu. Trzeba brać pod uwagę fakt, że konkurencja na rynku żywnością ze strony dostawców z zagranicy będzie się zwiększać. Pewne elementy marketingu powinny być stosowane przez każdego producenta. ...

  2024-05-15

 • Инновационность как фактор оценки конкурентных позиций строительного предприятия 

  Ковальский, В. Н. (БрГТУ, 2002)
  Рассматриваются факторы конкурентоспособности предприятий на инвестионно-строительном рынке. Приводятся показатели характеризующие конкурентоспособность. Описываются факторы инновационности инвестиционно-строительной продукции, способствующие усилению конкурентных позиций предприятия.

  2024-05-15

 • Finansowanie Innowacji w Polsce na Tle Krajów Europejskich 

  Szajt, Marek (БрГТУ, 2002)
  Artykuł omawia strukturę finansowania działalności badawczo rozwojowej (B+R) w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Zwraca uwagę zarówno na wielkości kwot przeznaczanych na B+R, jak i ich strukturę ze względu na źródła pochodzenia. W tekście zawarto również uwagi związane z personelem zatrudnionym ...

  2024-05-15

 • Использование резервов портфеля заказов строительного предприятия в продвижении его потенциала на международном инвестиционно-строительном рынке 

  Головач, Эмма Петровна; Лопаткин, Петр Евгеньевич (БрГТУ, 2002)
  Рассматриваются теоретические аспекты формирования и использования резервов портфеля заказов строительного предприятия в продвижении его потенциала на международный инвестиционно-строительный рынок. Предлагаются методы поэтапной реализации производственной программы строительного предприятия (ППСП) в ...

  2024-05-15

 • Проблемы учета затрат и формирования прибыли, как источника финансирования инновационной деятельности в условиях РБ 

  Сенокосова, Ольга Владимировна (БрГТУ, 2002)
  Обозначены наиболее проблемные для предприятий виды затрат, которые относятся на себестоимость в пределах установленных норм. Показано отрицательное влияние нормирования затрат на порядок формирования прибыли предприятий. Обоснована нерациональность действующей в республике Беларусь системы формирования ...

  2024-05-15

 • Jakość Obsługi Gwarancyjnej Firm Międzynarodowych w Zakresie Elektronarzędzi 

  Salamon, Szymon; Dyner, Marcin, (БрГТУ, 2002)
  Gwarancja jest szczególnym zastrzeżeniem w umowie sprzedaży dotyczącym odpowiedzialności sprzedawcy w stosunku do kupującego za ukryte wady fizyczne towaru. Gwarancja zobowiązuje do usunięcia wad lub dostarczenia towaru wolnego od wad wyłącznie w terminie, na jaki została udzielona. Kupującemu nie ...

  2024-05-15

 • О некоторых проблемах развития интернет-сектора экономики в странах Центральной и Восточной Европы 

  Олешко, Юрий Александрович (БрГТУ, 2002)
  Олешко, Ю. А. О некоторых проблемах развития интернет-сектора экономики в странах Центральной и Восточной Европы / Ю. А. Олешко // Международный инновационный маркетинг в странах Центральной и Восточной Европы = Międzynarodowy marketing innowacyjny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej : материалы ...

  2024-05-15

 • Применение математического аппарата теории массового обслуживания в логистической системе трансграничного экономического сотрудничества западного региона Беларуси 

  Олейник, Анна Владимировна (БрГТУ, 2002)
  Олейник, А. Применение математического аппарата теории массового обслуживания в логистической системе трансграничного экономического сотрудничества западного региона Беларуси / А. Олейник // Международный инновационный маркетинг в странах Центральной и Восточной Европы = Międzynarodowy marketing ...

  2024-05-15

 • Promocja Usług na Przykładzie Przedsiębiorstw Turystycznych 

  Rembielak, Grażyna (БрГТУ, 2002)
  Tourism belongs to one of the most developing areas nowadays. In the last few years a lot of new companies started to operate in this field. However, in order to exist and especially to keep their strong position in the market, companies must take into consideration performing appropriate marketing ...

  2024-05-15

 • Rola Reklamy w Budowie Świadomości Proeuropejskiej Krajów Kandydackich do Unii Europejskiej 

  Ratman, Krzysztof (БрГТУ, 2002)
  Artykuł poświęcony jest zagadnieniu roli reklamy we współczesnej ekonomii, szczególnie zaś w kontekście przystąpienia krajów kandydackich do Unii Europejskiej. Reklama,jako zjawisko społeczne,kreuje świadomość proeuropejską i pomaga przełamywać opory Eurosceptyków.

  2024-05-15

 • Управление рисками в инновационном процессе 

  Кулакова, Лейла Омаровна; Кулаков, Игорь Анатольевич (БрГТУ, 2002)
  Кулакова, Л. О. Управление рисками в инновационном процессе / Л. О. Кулакова, И. А. Кулаков // Международный инновационный маркетинг в странах Центральной и Восточной Европы = Międzynarodowy marketing innowacyjny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej : материалы международной научно-практической ...

  2024-05-15

 • Nowe Potrzeby i Wymagania – Ogylna Koncepcja Marketingu Bezpieczeństwa Pracy 

  Konodyba-Szyrriańska, Bogna (БрГТУ, 2002)
  Źródło koncepcji marketingu bezpieczeństwa i higieny pracy jako odpowiedzi na „nowe potrzeby i wymagania” (prawa człowieka, rosnąca świadomość zagrożeń i ich skutków...) oraz szerokiej gamy klientów (pracodawców i pracowników) należy doszukiwać się w zupełnie nowym pojęciu „marketingu społecznego”, a ...

  2024-05-15

 • Wykorzystanie Marketingu Bezpośredniego w Promocji Przedsiębiorstw Piwowarskich 

  Kowalski, Sławomir (БрГТУ, 2002)
  Kowalski, S. Wykorzystanie Marketingu Bezpośredniego w Promocji Przedsiębiorstw Piwowarskich / Sławomir Kowalski // Международный инновационный маркетинг в странах Центральной и Восточной Европы = Międzynarodowy marketing innowacyjny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej : материалы международной ...

  2024-05-15

 • Marketing Usług Glottodydaktycznych w Polsce 

  Krzemińska, Joanna (БрГТУ, 2002)
  Tematem poniższego artykułu jest marketing usług glottodydaktyćznych w Polsce. Punktem wyjścia było stwierdzenie, że ten rodzaj usług wymaga specjalnych koncepcji marketingowych. Jest to uwarunkowane ścisłym podziałem rynku usług glottodydaktyćznych na dwie części: w pierwszej mamy do czynienia z ...

  2024-05-15

 • Gospodarstwo Ekologiczne w Polsce, jako Czynnik Innowacyjny na WSI 

  Kielesińska, Agata (БрГТУ, 2002)
  W ostatnich latach, w związku a przygotowaniami wejścia Polski do Unii Europejskiej, obserwuje się wyraźny wzrost produkcji ekologicznej i chociaż produkcja ta jest kilkakrotnie niższa niż w UE, to istnieją uzasadnione przesłanki rozwoju tego segmentu produkcji rolnej. Rolnictwo ekologiczne jest również ...

  2024-05-15

 • Процесс адаптации ОАО к условиям хозяйствования в Республике Беларусь 

  Зайцев, В. В. (БрГТУ, 2002)
  Приводится теоретическое обоснование необходимости адаптации открытых акционерных обществ (ОАО) к условиям хозяйствования в Республике Беларусь, а также специфика данного процесса. Раскрываются особенности акционерной формы организации бизнеса, в том числе в ходе трансформации отношений собственности. ...

  2024-05-15

View more