Search

Now showing items 1-12 of 12

  • Аб пашырэнні гуманістычных рамак спасціжэння славеснага мастацтва: аспекты творчых напрацовак літаратуразнаўцы Ю.В. Паталкова 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2011)
   У артыкуле асэнсоўваюцца творчыя набыткі літаратуразнаўцы Ю.В. Паталкова. У першую чаргу звяртаецца ўвага на тыя працы даследчыка, якія вызначаюцца новымі расстаноўкамі акцэнтаў у творчасці М. Горкага, Я. Купалы, А. Блока, К. Чорнага, Я. Сіпакова, І. Бродскага, М. Багдановіча, У. Набокава і інш. ...

   2021-04-30

  • Асоба Н. Мацяш: вытокі духоўнага сталення беларускай паэтэсы 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2013)
   У артыкуле акрэсліваюцца вытокі духоўнага сталення беларускай паэтэсы Н. Мацяш: Бацькаўшчына, Хараство, Каханне, Праца, Песня, Сябрына. Звяртаецца ўвага на тэхніку мастацкай творчасці нашай зямлячкі. Асэнсоўваюцца прычыны звароту да перакладчыцкай дзейнасці. Даследчыца не абыходзіць увагаю і факты з ...

   2019-11-05

  • Вайна на зямлі Афганістана ў асэнсаванні беларускіх пісьменнікаў 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2014)
   Борсук, Н. М. Вайна на зямлі Афганістана ў асэнсаванні беларускіх пісьменнікаў / Н. М. Борсук // Афганская война (1979-1989): ключевые аспекты современного осмысления : материалы региональной научно-практической конференции. – Брест : БрГТУ, 2014. – С. 8–13. – Библиогр.: с. 13 (8 назв.).

   2019-09-24

  • Вобраз Белай Вежы ў мастацкім асэнсаванні беларускіх паэтаў 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2021)
   Борсук, Н. М. Вобраз Белай Вежы ў мастацкім асэнсаванні беларускіх паэтаў / Н. М. Борсук // Реставрация историко-культурных объектов как сохранение наследия Республики Беларусь : сборник статей научно-технического семинара, 29 сентября 2021 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский ...

   2022-05-25

  • Духоўна-гуманістычны змест беларускай паэзіі 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2012)
   Борсук, М. М. Духоўна-гуманістычны змест беларускай паэзіі / М. М. Борсук // Христианские ценности и развитие системы образования в Республике Беларусь. – Брест : БрГТУ, 2012. – С. 64–68.

   2019-07-26

  • Канцэпт асобы і грамадства (паводле творчасці М. Пракаповіча) 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2009)
   У артыкуле прадстаўлена творчасць сучаснага паэта М. Пракаповіча як самакаштоўны феномен духоўна-інтэлектуальнага жыцця нацыі і чалавецтва. Праведзены канцэптуальны аналіз паэзіі яскравага прадстаўніка інтэлектуальна-філасофскай плыні ў аспекце актуальнай праблемы ўзаемаадносін асобы і грамадства. ...

   2020-10-14

  • Майстар мастацкага перакладу: паэзія Э. Эрб, Р. Бальцара, Х. Лавант ва ўзнаўленні Н. Мацяш 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2012)
   Аб’ектам навуковага даследавання сталі пераклады Н. Мацяш з Э. Эрб, Р. Бальцара, Х. Лавант, прадстаўнікоў філасофскай паэтычнай плыні ў сучаснай нямецкай літаратуры. Глыбокае, зацікаўленае вывучэнне беларускай перакладчыцай культуры і літаратуры Германіі садзейнічала больш поўнаму раскрыццю індывідуальнага ...

   2020-02-22

  • Наватарства Уладзіміра Гніламедава ў раскрыцці ваеннай тэмы (па раману "Вайна") 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2020)
   У артыкуле акрэсліваецца ўклад беларускіх пісьменнікаў у распрацоўку тэмы вайны, асэнсоўваецца новы погляд У. Гніламедава на гісторыю акупацыі Заходняй Беларусі, вызначаюцца прычыны звароту пісьменніка да жанру рамана. Краязнаўчы матэрыял, сабраны раманістам, паглыбляе і пашырае веды чытача аб ...

   2020-05-12

  • “Он не отделял себя от белорусов”: літаратурны лёс праваслаўнага свяшчэнніка Плаксіда Янкоўскага 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2020)
   У артыкуле асэнсоўваецца лёс праваслаўнага свяшчэнніка, нашага земляка Плаксіда Янкоўскага ў цеснай сувязі з яго творчасцю. Увага звяртаецца перш-наперш на нарысы, у якіх паказана жыццё продкаў у першай палове ХІХ стагоддзя, узнаўляецца каларыт эпохі, выказваюцца адносіны нарысіста да краязнаўчай ...

   2021-01-06

  • Руская паэтычная спадчына ў перакладах М. Мішчанчука 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2010)
   У артыкуле аналізуюцца пераклады М. Мішчанчука з рускай паэтычнай спадчыны. Звяртаецца ўвага на тонкае адчуванне перакладчыкам прыроды мыслення І. Буніна, З. Гіпіус, І. Савіна, Г. Адамовіча, У. Хадасевіча; робіцца акцэнт на прычынах і матывах звароту Міколы Іванавіча да творчасці вышэйназваных мастакоў ...

   2020-07-11

  • Творча-эстэтычная трансфармацыя вобраза-сімвала васілька ў творчасці беларускіх паэтаў 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2021)
   У артыкуле прасочваецца творча-эстэтычная трансфармацыя вобраза-сімвала васілька ў творчасці беларускіх паэтаў, высвятляецца семантычны патэнцыял аб’екта прыроднага асяроддзя; вызначаецца роля кветкі валошкавага колеру як універсальнага сродку для сімвалізацыі розных сітуацый і з’яў; для выяўлення ...

   2021-12-08

  • Творча-эстэтычная трансфармацыя вобраза-сімвала васілька ў творчасці беларускіх паэтаў 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2021)
   Борсук, Н. М. Творча-эстэтычная трансфармацыя вобраза-сімвала васілька ў творчасці беларускіх паэтаў / Н. М. Борсук // ICEP – 2021. Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды обитания : сборник тезисов докладов IV Международной научно-практической конференции, посвященной ...

   2021-12-09